పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నాలుగోవంతు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నాలుగోవంతు   విశేషణం

అర్థం : ఒక భాగంలో కాలుభాగం.

ఉదాహరణ : అతడు అంగడిలో ఒక పావు కిలో నెయ్యి తీసుకొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : పావు

एक चौथाई।

उसने दुकान से एक पाव घी खरीदा।
क्वॉर्टर, चौथाई, पाव, पौआ, पौवा

నాలుగోవంతు పర్యాయపదాలు. నాలుగోవంతు అర్థం. naalugovantu paryaya padalu in Telugu. naalugovantu paryaya padam.