పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నాలుగవవంతు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నాలుగవవంతు   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని ఒక వస్తువు యొక్క నాలుగుభాగాలలో ఒకటి.

ఉదాహరణ : ఈ పని యొక్క నాలుగవభాగము అయిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : చతుర్థాంశము, నాలుగవభాగం, నాల్గవ భాగము, నాల్గవవంతు

किसी वस्तु आदि के चार भागों में से एक।

इस काम का चतुर्थांश हो चुका है।
क्वॉर्टर, चतुर्थांश, चौथा भाग, चौथाई, चौथाई भाग, पाव, पौआ, पौवा

One of four equal parts.

A quarter of a pound.
fourth, fourth part, one-fourth, one-quarter, quarter, quartern, twenty-five percent

నాలుగవవంతు పర్యాయపదాలు. నాలుగవవంతు అర్థం. naalugavavantu paryaya padalu in Telugu. naalugavavantu paryaya padam.