పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నాగలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

నాగలి   నామవాచకం

అర్థం : భూమిని దున్నటం కోసం ఉపయోగించే పనిముట్టు

ఉదాహరణ : రైతు పొలాన్ని మడకతో దున్నుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : మడక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जमीन जोतने का एक उपकरण।

किसान खेत में हल चला रहा है।
कुंतल, कुन्तल, गाकील, नाँगल, नागल, लाँगल, लांगल, लाङ्गल, सारंग, सारङ्ग, सीर, हल

A farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing.

plough, plow

నాగలి పర్యాయపదాలు. నాగలి అర్థం. naagali paryaya padalu in Telugu. naagali paryaya padam.