పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నశించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

నశించుట   నామవాచకం

అర్థం : మెల్లమెల్లగా నష్టపోవుట.

ఉదాహరణ : వృద్ధులలో జ్ఞాపక శక్తి క్రమక్రమంగా క్షీణిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : క్షీణించుట, హరించుట

धीरे-धीरे घटने या नष्ट होने की क्रिया।

बुढ़ापे में स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है।
अपचय, अवक्षय, क्षय, ह्रास

A condition inferior to an earlier condition. A gradual falling off from a better state.

declination, decline

నశించుట పర్యాయపదాలు. నశించుట అర్థం. nashinchuta paryaya padalu in Telugu. nashinchuta paryaya padam.