పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నలుసు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నలుసు   నామవాచకం

అర్థం : అత్యంత చిన్న ముక్క.

ఉదాహరణ : కణ-కణంలో భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అంశువు, అణువు, కణం, రేణువు, సూక్ష్మాంశం

अत्यंत छोटा टुकड़ा।

कण-कण में भगवान व्याप्त हैं।
अणु, कण, कन, जर्रा, ज़र्रा, रेजा, लेश

(nontechnical usage) a tiny piece of anything.

atom, corpuscle, molecule, mote, particle, speck

అర్థం : గాలికి కింది నుండి లేచి కంటిలో ఏదైనా పడటం

ఉదాహరణ : నా కంటిలో దుమ్ము పడింది.

పర్యాయపదాలు : దుమ్ము, ధూళి, మట్టి, రేణువు

धूल या तिनके आदि का कण जो आँख में पड़कर पीड़ा देता है।

मेरी आँख में किरकिरी पड़ गयी है।
किरकिरी

నలుసు పర్యాయపదాలు. నలుసు అర్థం. nalusu paryaya padalu in Telugu. nalusu paryaya padam.