పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నడత అనే పదం యొక్క అర్థం.

నడత   నామవాచకం

అర్థం : మంచి అలవాట్లు కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : మనం మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : అలవాటు, ఆనవాయితి, నడక, నడవడిక, ప్రవర్తన, వ్యవహారికత

व्यवहार कुशल होने की अवस्था या भाव।

उसकी व्यवहारिकता के हम कायल हैं।
व्यवहार कुशलता, व्यवहार कौशल, व्यवहार-कुशलता, व्यवहार-कौशल, व्यवहारकुशलता, व्यवहारकौशल, व्यवहारिकता, व्यावहारिकता

Consideration in dealing with others and avoiding giving offense.

tact, tactfulness

అర్థం : గెలుపోందుట కోసం చలకీ పూర్వకంగా పెట్టబడినటువంటి యుక్తి

ఉదాహరణ : అతను మోసం చేసి అధ్యక్ష కూర్చీని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : టక్కర, టక్కు, మబ్బిపెట్టుట, మోసం

कामयाबी पाने के लिए चालाकीपूर्वक लगाई जाने वाली युक्ति।

उसने दाँव-पेच करके अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली।
मैं उसकी चाल समझ न सका।
उठा पटक, उठा-पटक, उठापटक, एँच पेंच, एँच पेच, एँच-पेंच, एँच-पेच, एँचपेंच, एँचपेच, चाल, छक्का पंजा, छक्का-पंजा, दाँव पेंच, दाँव पेच, दाँव-पेंच, दाँव-पेच, पेंच, पेच

A maneuver in a game or conversation.

gambit, ploy, stratagem

అర్థం : ఆచరించే విధానం

ఉదాహరణ : మీరు మీ కుమారుని నడవడికపై దృష్టిని ఉంచాలి

పర్యాయపదాలు : నడవడిక, ప్రవర్తన

किसी की चाल-ढाल या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य।

आपको अपने पुत्र की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए।
कार्य कलाप, कार्य-कलाप, कार्यकलाप, क्रिया कलाप, क्रिया-कलाप, क्रियाकलाप, गतिविधि, हरकत

Any specific behavior.

They avoided all recreational activity.
activity

అర్థం : వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనను గూర్చి తెల్పు పత్రం.

ఉదాహరణ : ఉద్యోగము కొరకు ప్రవర్తన పత్రం తప్పనిసరి

పర్యాయపదాలు : ప్రవర్తన

किसी के चरित्र को प्रमाणित करने वाला पत्र।

नौकरी पाने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
चरित्र प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाणपत्र

A document attesting to the truth of certain stated facts.

certificate, certification, credential, credentials

నడత పర్యాయపదాలు. నడత అర్థం. nadata paryaya padalu in Telugu. nadata paryaya padam.