పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నజరానా అనే పదం యొక్క అర్థం.

నజరానా   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని పోటీకిగాను, లేక ఎవరినైన కలవడానికెళుతున్నపుడు బహూకరించునది.

ఉదాహరణ : జన్మదిన సందర్భముగా ఆమెకి చాలా కానుకలు వచ్చాయి.

పర్యాయపదాలు : కానుక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह वस्तु जो किसी समारोह में या किसी से मिलने पर उसको भेंट स्वरूप दी जाती है।

जन्मदिन पर उसको ढेर सारे उपहार मिले।
अँकोर, अंकोर, अकोर, अरघ, अर्घ, उपहार, गिफ्ट, तोहफ़ा, तोहफा, नजर, नजराना, नज़र, नज़राना, पेशकश, प्रदेय, प्रयोग, फल फूल, फल-फूल, भेंट, सौगात

Something acquired without compensation.

gift

అర్థం : ఎవరైనా తమ బాధలో ఉండే వాళ్ళను ఏడువల చేయడానికి అడిగే దానం

ఉదాహరణ : అవహరించినటువంటి వాళ్ళు పోలీస్ క్వార్టర్స్ కొడుకి ఐదు లక్షలు నజరాను ఇచ్చాడు.

నజరానా పర్యాయపదాలు. నజరానా అర్థం. najaraanaa paryaya padalu in Telugu. najaraanaa paryaya padam.