పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ధమరుకం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ధమరుకం   నామవాచకం

అర్థం : శివుడి చేతిలో వుండే చిన్న వాయిద్యం

ఉదాహరణ : పందెం కాయువాడు ఢమరుకం వాయిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : సూత్రకోణం

चमड़ा मढ़ा हुआ एक छोटा बाजा जो बीच में पतला और दोनों सिरों पर मोटा होता है।

मदारी डमरू बजा रहा था।
डमरू, सूत्रकोण

A musical percussion instrument. Usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end.

drum, membranophone, tympan

ధమరుకం పర్యాయపదాలు. ధమరుకం అర్థం. dhamarukam paryaya padalu in Telugu. dhamarukam paryaya padam.