పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ద్వారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ద్వారం   నామవాచకం

అర్థం : కొలిమతిత్తిలొకి గాలిపోవు భాగం

ఉదాహరణ : కొలిమ తిత్తి ద్వారం చాలా చిన్నగా వుంది.

भाथी का वह छेद या भाग जिसके द्वारा उसमें हवा जाती है।

इस भाथी की दबकनी थोड़ी चौड़ी है।
दबकनी

అర్థం : ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించాటానికి మొదట వచ్చేది

ఉదాహరణ : యాచకుడు తలుపుకు ఎదురుగా నిలిచి వున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తలుపు, వాకిలి

इधर-उधर घिरे हुए स्थान के बीच में वह खुला स्थान जिससे होकर लोग, जंतु, आदि अंदर बाहर आते-जाते हैं।

भिखारी दरवाज़े पर खड़ा था।
अलार, गोपुर, दर, दरवाज़ा, दरवाजा, दुवार, द्वार, द्वारा

ద్వారం పర్యాయపదాలు. ద్వారం అర్థం. dvaaram paryaya padalu in Telugu. dvaaram paryaya padam.