పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దొర్లాడుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

దొర్లాడుట   నామవాచకం

అర్థం : దొర్లే క్రియ లేక భావము

ఉదాహరణ : పిల్లలకు మట్టిలో దొర్లడం చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : పొర్లుట

लोटने की क्रिया या भाव।

बच्चों को मिट्टी में लोटना अच्छा लगता है।
अवलुंठन, अवलुण्ठन, लोट, लोटना

దొర్లాడుట పర్యాయపదాలు. దొర్లాడుట అర్థం. dorlaaduta paryaya padalu in Telugu. dorlaaduta paryaya padam.