పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దేవతలు రాక్షసులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : వీరి సంబంధం దేవతలు మరియు అసురులతో కూడి ఉంటుంది

ఉదాహరణ : అప్పుడప్పుడు జరిగే దేవాసురుల సంగ్రామంలో రాక్షసులు విజయం సాధించేవారు

పర్యాయపదాలు : దేవాసురులు

जिसका संबंध देवताओं और असुरों से हो।

बार-बार होनेवाले देवासुर संग्राम में असुर विजयी होते थे।
देवासुर

దేవతలు రాక్షసులు పర్యాయపదాలు. దేవతలు రాక్షసులు అర్థం. devatalu raakshasulu paryaya padalu in Telugu. devatalu raakshasulu paryaya padam.