పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దూషించడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దూషించడం   నామవాచకం

అర్థం : నిందించే పని

ఉదాహరణ : ఇప్పుడు తనను నిందించడం వలన ఏమి లాభం జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : తిట్టడం, నిందించడం

कोसने की क्रिया।

अब उसे कोसने से क्या फायदा होगा।
अवक्रोश, आक्रोश, कोसना

దూషించడం పర్యాయపదాలు. దూషించడం అర్థం. dooshinchadam paryaya padalu in Telugu. dooshinchadam paryaya padam.