పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దూరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దూరం   నామవాచకం

అర్థం : దూరమయ్యే స్థితి లేక భావము

ఉదాహరణ : గొడవ కారణంగా ఇద్దరి తమ్ముళ్ళ మద్య దూరం పెరిగింది

दूर होने की अवस्था या भाव।

लड़ाई-झगड़े के कारण दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है।
अनिकटता, असान्निध्य, दूरी, फ़ासला, फासला

Indifference by personal withdrawal.

Emotional distance.
aloofness, distance

దూరం   విశేషణం

అర్థం : దగ్గరకానిది

ఉదాహరణ : అతను దూరపు గ్రామంలో ఉంటాడు

పర్యాయపదాలు : ఎడదవ్వు, ఎడవు, కెళవు, దవ్వు, మేర

दूर का या जो दूर या फासले पर हो।

वह दूर गाँव से पढ़ने के लिए शहर आया है।
दूरस्थ ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है।
असन्निहित, दूर, दूर का, दूरवर्ती, दूरस्थ

దూరం పర్యాయపదాలు. దూరం అర్థం. dooram paryaya padalu in Telugu. dooram paryaya padam.