పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దుస్థితి అనే పదం యొక్క అర్థం.

దుస్థితి   నామవాచకం

అర్థం : చెడు దశ లేక అవస్థ.

ఉదాహరణ : ఆ కుటుంభము చాలా దుస్థితిలో ఉన్నది అతనికి మా ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చాను.

పర్యాయపదాలు : ఆపత్తు, ఆపద, దుర్గతి, దుర్ధశ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बुरी दशा या अवस्था।

उसकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई और मैंने उसे अपने घर में पनाह दे दी।
अगत, अगति, अधोगति, अधोगमन, अपति, अवगति, औगत, कुगति, दिहाड़ा, दुःस्थिति, दुरावस्था, दुर्गत, दुर्गति, दुर्दशा, फजीअत, फजीहत, फ़ज़ीअत, फ़ज़ीहत, बुरी गति, विपाक

A situation from which extrication is difficult especially an unpleasant or trying one.

Finds himself in a most awkward predicament.
The woeful plight of homeless people.
plight, predicament, quandary

దుస్థితి పర్యాయపదాలు. దుస్థితి అర్థం. dusthiti paryaya padalu in Telugu. dusthiti paryaya padam.