పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దుర్మార్గం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దుర్మార్గం   నామవాచకం

అర్థం : దుర్జనుడు కావడానికి ఉండే లక్షణాలు

ఉదాహరణ : దుర్మార్గం నుండి బయట పడండి

పర్యాయపదాలు : అధమత్వం, అసాధుత్వం, దుష్టత్వం, దౌర్జన్యం, నీచత్వం, పోకిరితనం, మ్లేచ్చత


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The quality of being morally wrong in principle or practice.

Attempts to explain the origin of evil in the world.
evil, evilness

అర్థం : చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగియుండే భావన.

ఉదాహరణ : చెడునడత నుండి మనం కాపాడుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : అనాచారం, చెడుఆచరణ, చెడుతనం, చెడునడత, చెడుప్రవర్తన, దురాచారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दुश्चरित्र होने की अवस्था या भाव।

दुश्चरित्रता से बचना चाहिए।
अनाचारिता, चरित्रहीनता, दुराचारिता, दुश्चरितता, दुश्चरित्रता, नष्टता, बदचलनी, भ्रष्टता

దుర్మార్గం పర్యాయపదాలు. దుర్మార్గం అర్థం. durmaargam paryaya padalu in Telugu. durmaargam paryaya padam.