పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దురాచారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దురాచారం   నామవాచకం

అర్థం : మంచి చెడులు వ్యవహరించడం.

ఉదాహరణ : ఎవ్వరితోనూ దురాచారంగా ప్రవర్తించకూడదు.

పర్యాయపదాలు : అనాచారము, అనుచితం, అపచారము, అసమజసం, దుష్టాచారము, మోటు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The practice of treating (someone or something) badly.

He should be punished for his mistreatment of his mother.
mistreatment

అర్థం : చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగియుండే భావన.

ఉదాహరణ : చెడునడత నుండి మనం కాపాడుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : అనాచారం, చెడుఆచరణ, చెడుతనం, చెడునడత, చెడుప్రవర్తన, దుర్మార్గం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दुश्चरित्र होने की अवस्था या भाव।

दुश्चरित्रता से बचना चाहिए।
अनाचारिता, चरित्रहीनता, दुराचारिता, दुश्चरितता, दुश्चरित्रता, नष्टता, बदचलनी, भ्रष्टता

దురాచారం పర్యాయపదాలు. దురాచారం అర్థం. duraachaaram paryaya padalu in Telugu. duraachaaram paryaya padam.