పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దుఃఖం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దుఃఖం   నామవాచకం

అర్థం : విల విలలాడేటువంటి స్థితి

ఉదాహరణ : అతను విల విలలాడటం నేను చూడలేక పోయాను.

పర్యాయపదాలు : బాధపడుట, విలపించుట, విలవిల, శోకించట

तड़पने की क्रिया या अवस्था।

उसकी तड़पड़ाहट मुझसे देखी नहीं गयी।
छटपटाहट, तड़प, तड़पड़ाहट, तड़फड़ाहट

The act of wiggling.

squirm, wiggle, wriggle

అర్థం : బాధ కలిగినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : నాకు దుఃఖం కలిగిన మా న్నానకు చెప్పలేదు.ఏ పని అయిన చేస్తే పశ్ఛాతాపంతో చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, అంతస్తాపం, అనిశోకం, అలజడి, ఆక్రోశం, చింత, దిగులు, దుఃఖపాటు, పొగులు, మనస్తాపం, మనికితనం, మనోవ్యధ, వగపు, విచారం, విషాధం, వెత, వ్యధ, శోకం, హాహాకారం

अपनी गलती का एहसास होने पर मन में होने वाला दुःख।

उसका अफ़सोस महज़ एक दिखावा था।
ऐसा करने पर पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा।
अनुताप, अनुशय, अनुशोक, अपतोस, अपसोस, अफसोस, अफ़सोस, अलम, खेद, ग्लानि, पछताव, पछतावा, पश्चाताप, पश्चात्ताप, मनस्ताप

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

అర్థం : మనస్సుకు కలత చెందడం

ఉదాహరణ : రాముడు అడవికి వెళ్ళడంతో అయోధ్య నగరం పూర్తిగా శోకంతో నిండిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : బాధ, శోకం

प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या वियोग के कारण मन में होने वाला परम कष्ट।

राम के वनगमन पर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई।
उनकी मृत्यु पर सभी गणमान्य लोगों ने अफ़सोस ज़ाहिर किया।
अंदोह, अन्दोह, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवसाद, गम, गमी, ग़म, ग़मी, दुख, रंज, शोक, सोग

An emotion of great sadness associated with loss or bereavement.

He tried to express his sorrow at her loss.
sorrow

అర్థం : అనుకున్నది జరగనప్పుడు మనకు కలిగేది

ఉదాహరణ : పనిమనిషి దొరకడంతో నాకు దిగులు పోయింది.

పర్యాయపదాలు : దిగులు, బాధ

अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होनेवाला दुख।

नौकरी न मिलने पर वह विषाद से भर गया।
अवसाद, रंज, रञ्ज, विषाद

అర్థం : ఏదైన పనిలో మనస్సు నిమగ్నం చేయలేక పోవుట.

ఉదాహరణ : ఆమె ముఖంలో విచారం బాగా కనబడుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : చింత, జంజాటం, దిగులు, దుఃఖపాటు, బాధ, బెంగ, విచారం, విషాదం, వ్యాకులం, శోకం

Emotions experienced when not in a state of well-being.

sadness, unhappiness

అర్థం : ఏదైనా బాధకల్గినపుడు భావోద్వేగంతో కన్నీళ్ళు కార్చుతూ, కుమిలిపోతు చేసేక్రియ.

ఉదాహరణ : విడిపోయినప్పుడు వారి ఏడుపు ఆపలేనిది.

పర్యాయపదాలు : ఏడుపు, ఏడ్పు, విచారం, శోకం

रोने की क्रिया।

विदाई के समय उसकी रुलाई थम नहीं रही थी।
अश्रुपात, आक्रंद, आक्रंदन, आक्रन्द, आक्रन्दन, क्रंद, क्रंदन, क्रन्द, क्रन्दन, क्रोश, रुआई, रुदन, रुलाई, रोदन, रोना

The process of shedding tears (usually accompanied by sobs or other inarticulate sounds).

I hate to hear the crying of a child.
She was in tears.
crying, tears, weeping

అర్థం : శోకంతో మనస్సు కలిగే భావన

ఉదాహరణ : దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు గుర్తు వస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, అంతస్తాపం, ఆక్రందన, ఆర్తి, చింత, పొగులు, బాధ, మనోవ్యధ, విచారం, వెత, వ్యధ, సంతాపం

मन की वह अप्रिय और कष्ट देने वाली अवस्था या बात जिससे छुटकारा पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।

दुख में ही प्रभु की याद आती है।
उनकी दुर्दशा देखकर बड़ी कोफ़्त होती है।
अक, अघ, अनिर्वृत्ति, अरिष्ट, अलाय-बलाय, अलिया-बलिया, अवसन्नता, अवसन्नत्व, अवसेर, अशर्म, असुख, आदीनव, आपत्, आपद, आपद्, आफत, आफ़त, आभील, आर्त्तत, आर्त्ति, आस्तव, आस्रव, इजतिराब, इज़तिराब, इज़्तिराब, इज्तिराब, ईज़ा, ईजा, ईत, कष्ट, कसाला, कोफ़्त, कोफ्त, क्लेश, तकलीफ, तक़लीफ़, तसदीह, तस्दीह, ताम, दुःख, दुख, दुख-दर्द, दुहेक, दोच, दोचन, परेशानी, पीड़ा, बला, वृजिन

The state of being sad.

She tired of his perpetual sadness.
sadness, sorrow, sorrowfulness

అర్థం : బాధతోకూడినటువంటి భావన

ఉదాహరణ : దుఃఖంతో జీవితాన్ని గడపడం కష్టతరమైనది.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, ఆక్రందన, ఆక్రోశం, ఆర్తము, ఆర్తి, ఏడుపు, ఖేదం, చింత, దుఃఖపాటు, నెగులు, పిరతాపం, పొగులు, బాధ, వగ, వగపు, వెత, వ్యాకులం, శోకం, సంతాపం

शोकपूर्ण होने की अवस्था या भाव।

दुखपूर्णता से जीवन बिताना कष्टकर है।
अवसादपूर्णता, अवसादिता, दुखपूर्णता, शोकपूर्णता

The state of being sad.

She tired of his perpetual sadness.
sadness, sorrow, sorrowfulness

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే బాధ.

ఉదాహరణ : దుఃఖము వలన అతడు ఏ పని చెయ్యలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏడ్పు, క్షోభ, చింత, దిగులు, మనోవ్యధ, విచారము, శోఖము

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

దుఃఖం పర్యాయపదాలు. దుఃఖం అర్థం. duhkham paryaya padalu in Telugu. duhkham paryaya padam.