పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిగులు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిగులు   నామవాచకం

అర్థం : బాధ కలిగినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : నాకు దుఃఖం కలిగిన మా న్నానకు చెప్పలేదు.ఏ పని అయిన చేస్తే పశ్ఛాతాపంతో చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : అంగలార్పు, అంతస్తాపం, అనిశోకం, అలజడి, ఆక్రోశం, చింత, దుఃఖం, దుఃఖపాటు, పొగులు, మనస్తాపం, మనికితనం, మనోవ్యధ, వగపు, విచారం, విషాధం, వెత, వ్యధ, శోకం, హాహాకారం

अपनी गलती का एहसास होने पर मन में होने वाला दुःख।

उसका अफ़सोस महज़ एक दिखावा था।
ऐसा करने पर पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा।
अनुताप, अनुशय, अनुशोक, अपतोस, अपसोस, अफसोस, अफ़सोस, अलम, खेद, ग्लानि, पछताव, पछतावा, पश्चाताप, पश्चात्ताप, मनस्ताप

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

అర్థం : తీవ్రమైన మానసిక బాధ.

ఉదాహరణ : నా హృదయ వేదన ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆర్తి, క్షోభ, యాతన, వేదన, వ్యధ, వ్యాకులత

उग्र या बहुत कष्टदायक पीड़ा विशेषतः हार्दिक या मानसिक पीड़ा।

मेरे हृदय की वेदना कोई नहीं समझता।
अनुसाल, अर्ति, आधि, क्लेश, दरद, दर्द, बेदना, वेदना, व्यथा, हूक

A mental pain or distress.

A pang of conscience.
pang, sting

అర్థం : అనుకున్నది జరగనప్పుడు మనకు కలిగేది

ఉదాహరణ : పనిమనిషి దొరకడంతో నాకు దిగులు పోయింది.

పర్యాయపదాలు : దుఃఖం, బాధ

अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होनेवाला दुख।

नौकरी न मिलने पर वह विषाद से भर गया।
अवसाद, रंज, रञ्ज, विषाद

అర్థం : ఏదైన పనిలో మనస్సు నిమగ్నం చేయలేక పోవుట.

ఉదాహరణ : ఆమె ముఖంలో విచారం బాగా కనబడుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : చింత, జంజాటం, దుఃఖం, దుఃఖపాటు, బాధ, బెంగ, విచారం, విషాదం, వ్యాకులం, శోకం

Emotions experienced when not in a state of well-being.

sadness, unhappiness

అర్థం : కలత చేందుట.

ఉదాహరణ : వ్యాకులత వలన నేను ఈ పని పైన ద్యాస ఉంచలేక పోతున్నాను.

పర్యాయపదాలు : అశాంతి, ఆతుర్ధా, ఉద్విగ్నత, కంగారు, కలత, చికాకు, వికలత, వ్యాకులత, సంబ్రమం, హైరానా

అర్థం : మనస్సులో ఏర్పడే బాధ.

ఉదాహరణ : దుఃఖము వలన అతడు ఏ పని చెయ్యలేకపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏడ్పు, క్షోభ, చింత, దుఃఖం, మనోవ్యధ, విచారము, శోఖము

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

దిగులు పర్యాయపదాలు. దిగులు అర్థం. digulu paryaya padalu in Telugu. digulu paryaya padam.