పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిగుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిగుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఆ ప్రదేశము క్రిందికి వెళ్ళతూంటుంది.

ఉదాహరణ : భూమిపై దిగగానే నేను సైకిలుఫెడలు కొట్టడం ఆపేశాను.

పర్యాయపదాలు : దిగుట, వాలు

वह जगह जो बराबर नीची होती चली गयी हो।

ढाल पर पहुँचते ही मैंने साइकिल का पैडल मारना बंद कर दिया।
उतराई, उतार, उतारू, ढलवाँ, ढलाई, ढलान, ढलाव, ढलुआ, ढलुवाँ, ढाल, ढालवाँ, ढालू, धँसान, धंसान, निचान, प्रवण, रपट, रपटा, रपट्टा

A downward slope or bend.

declension, declination, decline, declivity, descent, downslope, fall

దిగుడు పర్యాయపదాలు. దిగుడు అర్థం. digudu paryaya padalu in Telugu. digudu paryaya padam.