పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దిగటం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దిగటం   నామవాచకం

అర్థం : పై నుండి కిందకు వచ్చే క్రియ

ఉదాహరణ : పిల్లలు ఇంటిపైన నుండి విమానాన్ని దిగటాన్ని చూస్తున్నారు

वायुयान या अन्य वस्तुओं का किसी सतह पर उतरने की क्रिया।

बच्चे घर की छत से हवाई जहाज़ का अवतरण देख रहे हैं।
अवतरण, अवतार, उतरना, उतराई

The act of coming down to the earth (or other surface).

The plane made a smooth landing.
His landing on his feet was catlike.
landing

అర్థం : దిగే సాధన

ఉదాహరణ : లోయ, మెట్లు మొదలైనవి దిగేవి.

उतरने का साधन।

घाट, सीढ़ी आदि अवतरण हैं।
अवतरण

దిగటం పర్యాయపదాలు. దిగటం అర్థం. digatam paryaya padalu in Telugu. digatam paryaya padam.