పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దాని ప్రకారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

దాని ప్రకారం   విశేషణం

అర్థం : సమానమైన రూపముగల

ఉదాహరణ : గణపతి విగ్రహానికి సమానమైన విగ్రహాలు ఇంకా పది తయారుచేయండి

పర్యాయపదాలు : దాని ననుసరించి, దానితో సమానమైన

उसी के समान या रूप का।

जैसी यह गणेश की मूर्ति है तदनुरूप और भी दस मूर्तियाँ बना दीजिए।
तदनुरूप, तदाकार, तद्रूप

Having the same or similar characteristics.

All politicians are alike.
They looked utterly alike.
Friends are generally alike in background and taste.
alike, like, similar

దాని ప్రకారం పర్యాయపదాలు. దాని ప్రకారం అర్థం. daani prakaaram paryaya padalu in Telugu. daani prakaaram paryaya padam.