పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దశ అనే పదం యొక్క అర్థం.

దశ   నామవాచకం

అర్థం : ఏ విషయం, మాట లేదా సంఘటన యొక్క విశేషమైన పరిస్థితి

ఉదాహరణ : కోపంలో ఉన్న స్థితిలో ఏపని చేసిన బాగుండదు.అతని స్థితి ఎలామారిపోయిందో.

పర్యాయపదాలు : ఉనికి, స్థాయి, స్థితి

किसी विषय, बात या घटना की कोई विशेष स्थिति।

क्रोध की अवस्था में किया गया काम ठीक नहीं होता।
उसकी क्या गति हो गई है।
अवस्था, अवस्थान, अहवाल, आलम, गत, गति, दशा, रूप, वृत्ति, सूरत, स्टेज, स्थानक, स्थिति, हाल, हालत

The way something is with respect to its main attributes.

The current state of knowledge.
His state of health.
In a weak financial state.
state

దశ పర్యాయపదాలు. దశ అర్థం. dasha paryaya padalu in Telugu. dasha paryaya padam.