పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి దండెంతాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

దండెంతాడు   నామవాచకం

అర్థం : బట్టలను ఆరేసే ఒక తాడు

ఉదాహరణ : తడి బట్టలను దండెంతాడు మీద వెయ్యండి.

कपड़े टाँगने के लिए घर में बाँधी हुई आड़ी रस्सी या बाँस आदि।

भीगे कपड़ों को अलगनी पर डाल दो।
अरगनी, अलगनी

దండెంతాడు పర్యాయపదాలు. దండెంతాడు అర్థం. dandentaadu paryaya padalu in Telugu. dandentaadu paryaya padam.