పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థియేటరు అనే పదం యొక్క అర్థం.

థియేటరు   నామవాచకం

అర్థం : ఒక భవనము ఇందులో సినిమా కనిపిస్తుంది.

ఉదాహరణ : ఈ నగరంలో ఏడు టాకీసులున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : టాకీసు, సినిమా థియేటరు

A theater where films are shown.

cinema, movie house, movie theater, movie theatre, picture palace

థియేటరు పర్యాయపదాలు. థియేటరు అర్థం. thiyetaru paryaya padalu in Telugu. thiyetaru paryaya padam.