పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థాయీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

థాయీ   విశేషణం

అర్థం : థాయీ భాషకు సంబంధించినది

ఉదాహరణ : మేమందరం ఒక థాయీ సినిమాను చూశాం.

అర్థం : ధాయ్ లాండ్ లో నివసించేవాడు

ఉదాహరణ : ఈ హోటల్ కేవలం థాయ్ లాండ్ ప్రజలకోసమే.

పర్యాయపదాలు : థాయీలాండీ

थाईलैंड का रहनेवाला।

यह होटल केवल थाई लोगों के लिए है।
थाई, थाईलैंडी

Of or relating to or characteristic of Thailand or its people.

Siamese kings.
Different Thai tribes live in the north.
siamese, tai, thai

థాయీ పర్యాయపదాలు. థాయీ అర్థం. thaayee paryaya padalu in Telugu. thaayee paryaya padam.