పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థాను అనే పదం యొక్క అర్థం.

థాను   నామవాచకం

అర్థం : కొంత నిశ్చిత పొడవుగల వస్త్రములు, లేసు మొదలైన పూర్తి వస్త్రము

ఉదాహరణ : దుకాణదారుడు నాలుగు మీటర్ల వస్త్రాన్ని థాను నుండి కత్తిరించి వేరుచేశాడు.

कुछ निश्चित लम्बाई के कपड़े,गोटे आदि का पूरा टुकड़ा।

दुकानदार ने थान से चार मीटर कपड़ा काट कर अलग किया।
कपड़े का थान, थान

A roll of cloth or wallpaper of a definite length.

bolt

థాను పర్యాయపదాలు. థాను అర్థం. thaanu paryaya padalu in Telugu. thaanu paryaya padam.