పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థకారాంతమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

థకారాంతమైన   విశేషణం

అర్థం : అంతంలో థ అక్షరంగలిగిన

ఉదాహరణ : రథం థకారాంత శబ్ధం

పర్యాయపదాలు : థకారాంతం

जिसके अंत में थ अक्षर हो।

रथ थकारांत शब्द है।
थकारांत, थकारादि, थकारान्त

థకారాంతమైన పర్యాయపదాలు. థకారాంతమైన అర్థం. thakaaraantamaina paryaya padalu in Telugu. thakaaraantamaina paryaya padam.