పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి థకారాంతం అనే పదం యొక్క అర్థం.

థకారాంతం   విశేషణం

అర్థం : అంతంలో థ అక్షరంగలిగిన

ఉదాహరణ : రథం థకారాంత శబ్ధం

పర్యాయపదాలు : థకారాంతమైన

जिसके अंत में थ अक्षर हो।

रथ थकारांत शब्द है।
थकारांत, थकारादि, थकारान्त

థకారాంతం పర్యాయపదాలు. థకారాంతం అర్థం. thakaaraantam paryaya padalu in Telugu. thakaaraantam paryaya padam.