పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి త్రాసు అనే పదం యొక్క అర్థం.

త్రాసు   నామవాచకం

అర్థం : కిలోలను కొలిచే పరికరం

ఉదాహరణ : రైతు ధాన్యం మొదలగు వాటిని త్రాసులో తూకం వేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తక్కెడ, తులాయంత్రం

कोई वस्तु आदि तौलने का एक उपकरण जिसमें एक डाँड़ी के दोनों सिरों पर दो पल्ले लटकते रहते हैं।

किसान अनाज़ आदि तौलने के लिए तराजू रखते हैं।
काँटा, कांटा, तक, तकड़ी, तखरी, तराजू, तुला, तुला यंत्र, धट

A scale for weighing. Depends on pull of gravity.

balance

అర్థం : ధాన్యం బరువును తూచడానికి ఉపయోగపడే సాధనం

ఉదాహరణ : నాన్నగారు త్రాసు ద్వారా ధాన్యాన్ని తూస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : కాటా, తక్కెడ, తరాజు, తునికోల, తుల, తూనికకోల, తౌలం

अनाज तौलने का काम करनेवाला आदमी।

पिताजी बया से धान तौलवा रहे हैं।
तौला, तौलैया, पल्लेदार, बया

త్రాసు పర్యాయపదాలు. త్రాసు అర్థం. traasu paryaya padalu in Telugu. traasu paryaya padam.