పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తెలివి అనే పదం యొక్క అర్థం.

తెలివి   నామవాచకం

అర్థం : అసాధారణ మానసిక శక్తి లేక గుణము, దీని వలన మనిషి ఏదేని పనిలో అధిక సమర్థతను కనబరుస్తాడు.

ఉదాహరణ : స్వామీ వివేకానందలో అసామాన్య ప్రతిభ దాగి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : ప్రజ్ఞ, ప్రతిభ, బుద్ధి, బుద్ధి కుశలత, మేధ, శక్తి

वह विशिष्ट और असाधारण मानसिक शक्ति या गुण जिससे मनुष्य किसी काम में बहुत अधिक योग्यता के कार्य कर दिखलाता है।

स्वामी विवेकानंद में गज़ब की प्रतिभा थी।
जहन, ज़हन, ज़िहन, ज़ेहन, जिहन, जेहन, टैलंट, टैलन्ट, प्रगल्भता, प्रतिभा, प्रागल्भ्य, मेधा

Natural abilities or qualities.

endowment, gift, natural endowment, talent

అర్థం : బుద్ది ద్వారా పొందగలిగే విషయం.

ఉదాహరణ : ప్రతీవ్యక్తి యొక్క తెలివి వేరుగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఎరుక, చిత్తి, చేతన, జ్ఞానము, మతి

बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान।

हर व्यक्ति की समझ भिन्न होती है।
मेरी समझ से आपकी बात सही है।
प्रज्ञा, फहम, फ़हम, वकूफ, वकूफ़, समझ, सूझ-बूझ, सूझबूझ, हिसाब

A general conscious awareness.

A sense of security.
A sense of happiness.
A sense of danger.
A sense of self.
sense

అర్థం : తెలివితేటలు కలిగి ఉండిన

ఉదాహరణ : అతనికి సంస్కృతంలో మంచి జ్ఞానం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : జ్ఞానం, పరిజ్ఞానం, విజ్ఞానం, వివేకం

वस्तुओं और विषयों की वह तथ्यपूर्ण, वास्तविक और संगत जानकारी जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा मन या विवेक को होती है।

उसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान है।
अधिगम, इंगन, इङ्गन, इल्म, केतु, जानकारी, ज्ञान, प्रतीति, वेदित्व, वेद्यत्व

The psychological result of perception and learning and reasoning.

cognition, knowledge, noesis

అర్థం : మంచి-చెడ్డల్ని గూర్చి ఆలోచించే శక్తి లేక జ్ఞానము.

ఉదాహరణ : ఆపద సమయంలో వివేకంతో పని చేయాలి

పర్యాయపదాలు : ఙ్ఞానం, వివేకము

भली-बुरी बातें सोचने-समझने की शक्ति या ज्ञान।

विपत्ति के समय विवेक से काम लेना चाहिए।
इम्तियाज, इम्तियाज़, विवेक, समझदारी

The trait of judging wisely and objectively.

A man of discernment.
discernment, discretion

అర్థం : స్వార్థం కోసం ఇతరులను మోసం చేయడం.

ఉదాహరణ : అతడు యుక్తితో మొత్తం ఆస్థిని తన పేరు మీద మార్చుకొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : ఉపాయము, కపటోపాయము, కుట్ర, యుక్తి

The act of deceiving.

deceit, deception, dissembling, dissimulation

అర్థం : మెదడు పదునుగా పని చేయడం

ఉదాహరణ : తరుల తెలివితో రాజు కావాలనే కోరిక కంటే తన బుద్దితో ఫకీరు కావడం చాలా మంచిది

పర్యాయపదాలు : ప్రజ్ఞ, ప్రతిభ, మేధ, వివేకం

सोचने समझने और निश्चय करने की वृत्ति या मानसिक शक्ति।

औरों की बुद्धि से राजा बनने की अपेक्षा अपनी बुद्धि से फ़कीर बनना ज़्यादा अच्छा है।
अकल, अक़ल, अक़्ल, अक्ल, अभिबुद्धि, आत्मसमुद्भवा, आत्मोद्भवा, इड़ा, जहन, ज़हन, ज़िहन, ज़ेहन, जिहन, जेहन, दिमाग, दिमाग़, धी, धी शक्ति, प्रज्ञा, प्रतिभान, प्राज्ञता, प्राज्ञत्व, बुद्धि, बूझ, मति, मनीषा, मनीषिका, मस्तिष्क, मेधा, विवेक, संज्ञा, समझ

Knowledge and intellectual ability.

He reads to improve his mind.
He has a keen intellect.
intellect, mind

అర్థం : వివేకం కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : తెనాలి రామకృష్ణుడికి జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ.

పర్యాయపదాలు : అయోగం, అవబాసం, చైతన్యం, జ్ఞానం, తెలివిడి, ప్రతిబోధం, బుద్ధి

चेतन अवस्था में इंद्रियों आदि के द्वारा जीवों को होने वाली बाहरी वस्तुओं और विषयों की पूर्ण जानकारी या बोध।

हर एक की बोध क्षमता अलग-अलग होती है।
अवगति, अवगम, अवबोध, अवभास, ज्ञान, बोध, बोधि, भान, संज्ञा, संज्ञान

Clear or deep perception of a situation.

insight, penetration

అర్థం : ఐదు ఇంద్రియములలో ఆధారపడిన స్పర్శశక్తి.

ఉదాహరణ : తెలివి జీవన లక్షణం.

बोध करने की वृत्ति या शक्ति जिसके द्वारा जीवों को अपनी आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं।

चेतना ही जीवन का लक्षण है।
मृतक का शरीर संज्ञा शून्य होता है।
अंगानुभूति, चेतन शक्ति, चेतन-शक्ति, चेतना, चैतन्य, ज्ञान, संज्ञा, सुध, सुधि, होश

An alert cognitive state in which you are aware of yourself and your situation.

He lost consciousness.
consciousness

అర్థం : తెలివైనవాడికి ఉండేది

ఉదాహరణ : రాజు తన తెలివితో ఈ పని పూర్తి చేసాడు.

పర్యాయపదాలు : జ్ఞానం, తెలివిడి, ప్రతిభ, బుద్ది, మేధస్సు, వివేకం, సూక్ష్మదర్శిత

Intelligence as manifested in being quick and witty.

brightness, cleverness, smartness

తెలివి పర్యాయపదాలు. తెలివి అర్థం. telivi paryaya padalu in Telugu. telivi paryaya padam.