పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తురంగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

తురంగం   నామవాచకం

అర్థం : రాజులు సవారిలో ఉపయోగించే జంతువు

ఉదాహరణ : రాజ విందర్ పెళ్లిలో పెళ్లికొడుకుగా తెల్లటి గుర్రంపై సవారి చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అశ్వం, గుర్రం

मादा घोड़ा।

राजविंदर की शादी में दूल्हा सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर आया था।
अश्वा, अश्विनी, घोटिका, घोटी, घोड़िया, घोड़ी, तुरंगी, तुरगी, प्रसू, प्रसूता, वामी, हयी

Female equine animal.

female horse, mare

తురంగం పర్యాయపదాలు. తురంగం అర్థం. turangam paryaya padalu in Telugu. turangam paryaya padam.