పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తిమిరం అనే పదం యొక్క అర్థం.

తిమిరం   నామవాచకం

అర్థం : వెలుగు లేకపోవటం

ఉదాహరణ : సూర్యుడు అస్తమించటంతో అంతట అంధకారం అవుతుంది.

పర్యాయపదాలు : అంధకారం, ఇర్లు, కారుమబ్బు, చీకటి, చీకువాలు, ధ్వాంతం, నభోరజస్సు, నిశాచర్మం, నీలపంకం, భూచ్చాయ, మబ్బు, రజోబలం, శ్వామిక

Absence of light or illumination.

dark, darkness

తిమిరం పర్యాయపదాలు. తిమిరం అర్థం. timiram paryaya padalu in Telugu. timiram paryaya padam.