పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తిన్నె అనే పదం యొక్క అర్థం.

తిన్నె   నామవాచకం

అర్థం : ప్రసంగించటానికి నిర్మించినది

ఉదాహరణ : మహత్మగాంధీ వేదికపైన కూర్చొని ప్రసంగిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అరుగు, వేదిక


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मानव द्वारा निर्मित चौरस और ऊँची जगह।

महात्माजी चबूतरे पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं।
चबूतरा, चय, चौंतरा, चौतरा, चौरा

A raised horizontal surface.

The speaker mounted the platform.
platform

అర్థం : ప్రముఖులు ప్రసంగించే చోటు

ఉదాహరణ : నాయకుడు వేదికపై ఆసీనులైయున్నాడు

పర్యాయపదాలు : అరుగు, వేదిక, సభ, స్టేజి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह ऊँचा मंडप या स्थान जिस पर बैठकर या खड़े होकर सर्वसाधारण के सामने कोई कार्य किया जाए या कुछ कहा जाए।

नेताजी मंच पर आसीन थे।
मंच, मचान, स्टेज

A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.

He clambered up onto the stage and got the actors to help him into the box.
stage

అర్థం : మట్టి రాతిలాగా ఏర్పడిన భూభాగం

ఉదాహరణ : ఆమె మట్టి దిబ్బ మీద నిలబడి నన్ను పిలుస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : కొండదిబ్బ, చిన్నకొండ, దిబ్బ, మట్టిదిబ్బ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मिट्टी, पत्थर का कुछ उभरा हुआ भू-भाग।

वह टीले पर खड़ी होकर मुझे पुकार रही थी।
कगार, कररा, करार, करारा, चय, टिब्बा, टीला, टेकर, टेकरा, टेकरी, ढूह, धुस्स, धूलिकेदार, धूहा, भींटा

(usually plural) a rolling treeless highland with little soil.

down

తిన్నె పర్యాయపదాలు. తిన్నె అర్థం. tinne paryaya padalu in Telugu. tinne paryaya padam.