పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తలగట్టు అనే పదం యొక్క అర్థం.

తలగట్టు   నామవాచకం

అర్థం : నిద్రపోయేటప్పుడు మంచం తలను అనించుకొనేది

ఉదాహరణ : అవతలగట్టు వైపు కాలగట్టు పెట్టారు.

सोने की जगह पर सिर की ओर का भाग।

वह चारपाई पर मेरे सिरहाने बैठ गयी।
आयँती, शिरहन, सिरहाना

A vertical board or panel forming the head of a bedstead.

headboard

తలగట్టు పర్యాయపదాలు. తలగట్టు అర్థం. talagattu paryaya padalu in Telugu. talagattu paryaya padam.