పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తనిఖీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

తనిఖీ   నామవాచకం

అర్థం : నిర్ణీత భాగంలోని అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని పట్టిపట్టి చూచుట.

ఉదాహరణ : ఈ పని రాముని పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలన, పరిశోధన, పరీక్ష, పర్యవేక్షణ, విచారణము, విచితి, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

यह देखने की क्रिया कि सब बातें ठीक हैं या नहीं।

यह काम राम की निगरानी में हो रहा है।
अभिगुप्ति, देख-रेख, देखरेख, नजर, नज़र, निगरानी, निगहबानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संभार, सम्भार

Attention and management implying responsibility for safety.

He is in the care of a bodyguard.
care, charge, guardianship, tutelage

అర్థం : జనాభా లెక్కలో మన పేరును దేనికైతే నమోదు చేసుకుంటామో

ఉదాహరణ : అతని గుర్తింపునకు తగిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి.

పర్యాయపదాలు : గుర్తింపు, పరిశీలన, శోధించు

गुण-दोष का ठीक-ठीक पता लगाने वाली दृष्टि।

उसकी पहचान की दाद देनी चाहिए।
नजर, नज़र, निगाह, परख, पहचान, पहिचान

తనిఖీ పర్యాయపదాలు. తనిఖీ అర్థం. tanikhee paryaya padalu in Telugu. tanikhee paryaya padam.