పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తగినవిధము అనే పదం యొక్క అర్థం.

తగినవిధము   నామవాచకం

అర్థం : అవసరమయ్యే స్థితి లేక భావము.

ఉదాహరణ : మనకు తగినవిధముగా ఉండు వస్తువులనే కొనాలి.

పర్యాయపదాలు : అర్హము

उपयुक्त या उचित होने की अवस्था या भाव।

सामान की उपयुक्तता देखकर ही उसे खरीदना चाहिए।
उचितता, उपयुक्तता, औचित्य, गठौत, गठौती, समीचीनता, समुचितता, साधकता

The quality of having the properties that are right for a specific purpose.

An important requirement is suitability for long trips.
suitability, suitableness

తగినవిధము పర్యాయపదాలు. తగినవిధము అర్థం. taginavidhamu paryaya padalu in Telugu. taginavidhamu paryaya padam.