పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢీ కొను అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢీ కొను   నామవాచకం

అర్థం : ఒక వస్తువుకు మరొక వస్తువు వేగంగా స్పర్షించుట

ఉదాహరణ : అతనికి కారు ఢీకొంది.

పర్యాయపదాలు : త్రోయు, నెట్టు

एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ वेगपूर्ण स्पर्श।

उसे कार से धक्का लग गया।
थपेड़ा, धक्का

The act of contacting one thing with another.

Repeated hitting raised a large bruise.
After three misses she finally got a hit.
hit, hitting, striking

ఢీ కొను పర్యాయపదాలు. ఢీ కొను అర్థం. dhee konu paryaya padalu in Telugu. dhee konu paryaya padam.