పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢీకొట్టడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢీకొట్టడం   నామవాచకం

అర్థం : రెండు వాహనాలు ఒకదానికొకటి తగులుకోవటం

ఉదాహరణ : బస్సు మరియు ట్రక్ ఢీకొనడంతో పది మంది ప్రజలు గాయపడ్డారు.

పర్యాయపదాలు : గుద్దుకోవడం, ఢీకొనడం

दो वस्तुओं आदि के वेगपूर्वक परस्पर भिड़ने की क्रिया।

बस और ट्रक की टक्कर में दस लोग घायल हो गए।
आमर्द, टकराव, टकराहट, टक्कर, तसादम, भिड़ंत, भिड़न्त

An accident resulting from violent impact of a moving object.

Three passengers were killed in the collision.
The collision of the two ships resulted in a serious oil spill.
collision

ఢీకొట్టడం పర్యాయపదాలు. ఢీకొట్టడం అర్థం. dheekottadam paryaya padalu in Telugu. dheekottadam paryaya padam.