పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢికొనించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢికొనించు   క్రియ

అర్థం : రెండు ఎదురెదురు వాహనాలు వేగవంతంగా తగలడం

ఉదాహరణ : మాలిక్ డ్రైవరుతో మాట్లాడుతూ నా కారును రిక్షతో గుద్దించాడు

పర్యాయపదాలు : గుద్దించు

टकराने में प्रवृत्त करना।

मालिक ने ड्राइवर को कहकर अपनी कार रिक्शा से टकरवाया।
टकरवाना, भिड़वाना

ఢికొనించు పర్యాయపదాలు. ఢికొనించు అర్థం. dhikoninchu paryaya padalu in Telugu. dhikoninchu paryaya padam.