పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఢమఢమమనే శబ్ధం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఢమఢమమనే శబ్ధం   నామవాచకం

అర్థం : జోరుగా వర్షం పడేటప్పుడు వచ్చే శబ్ధం

ఉదాహరణ : ఆకాశంలో నల్లమేఘాలు ఢీకొని చూస్తూ చూస్తూ ఢమఢమ అనే శబ్ధంతో వాతావరణమంతా ప్రతిధ్వనించింది.

जोर से बारिश होने का शब्द।

आकाश में काली घटाएँ घिर आयीं और देखते ही देखते छमछम से सारा वातावरण गूँज उठा।
छम-छम, छमछम, झम-झम, झमझम

ఢమఢమమనే శబ్ధం పర్యాయపదాలు. ఢమఢమమనే శబ్ధం అర్థం. dhamadhamamane shabdham paryaya padalu in Telugu. dhamadhamamane shabdham paryaya padam.