పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి డస్టర్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

డస్టర్   నామవాచకం

అర్థం : నల్లబల్లను శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించేది

ఉదాహరణ : శ్యామ్ డస్టర్‍తో నల్లబల్లను శుభ్రం చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : డెస్టర్

फलक पर लिखे शब्दों को मिटाने के लिए बना एक विशेष साधन या कपड़ा।

श्याम डस्टर से श्यामपट्ट साफ कर रहा है।
डस्टर, डेस्टर

A piece of cloth used for dusting.

dustcloth, duster, dustrag

డస్టర్ పర్యాయపదాలు. డస్టర్ అర్థం. dastar paryaya padalu in Telugu. dastar paryaya padam.