పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠావు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠావు   నామవాచకం

అర్థం : -రెండు వైపులా ఉండే కాగితం

ఉదాహరణ : విద్యార్ధి ఒక ఠావును మడిచి రెండు భాగాలుగా చేస్తాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

चौकोर सादा कागज।

छात्र ने एक ताव को मोड़कर उसके दो पन्ने बनाए।
तख़्ता, तख्ता, ताव

ఠావు పర్యాయపదాలు. ఠావు అర్థం. thaavu paryaya padalu in Telugu. thaavu paryaya padam.