పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠాఢేశ్వరీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠాఢేశ్వరీ   నామవాచకం

అర్థం : పగలు, రాత్రి నిల్చోని తపస్సు చేయు సాధువులు

ఉదాహరణ : ఠాఢేశ్వరీ సాధువులు ఎల్లపుడూ కూర్చోరు, పడుకోరు.

एक प्रकार के साधु जो आध्यात्मिक साधना के लिए बराबर खड़े रहते हैं।

ठाढ़ेश्वरी साधना के दौरान बैठते या लेटते नहीं।
ठाढ़ेश्वरी

ఠాఢేశ్వరీ పర్యాయపదాలు. ఠాఢేశ్వరీ అర్థం. thaadheshvaree paryaya padalu in Telugu. thaadheshvaree paryaya padam.