పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠగమోదక్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠగమోదక్   నామవాచకం

అర్థం : మత్తు కలిపి మూర్ఛపోవునట్లు చేసే ఒక మిఠాయి

ఉదాహరణ : మత్తులడ్డులు తినడంతో చాలా మంది ప్రయాణీకులు స్పృహలేకుండా పడిపోయారు.

పర్యాయపదాలు : మత్తులడ్డు

वह नशीला लड्डू जिसे खिलाकर ठगलोग यात्रियों को बेहोश कर देते हैं।

ठगलाड़ू खाते ही कई यात्री बेहोश हो गए।
ठगमोदक, ठगलाड़ू, ठगलाडू

A food rich in sugar.

confection, sweet

ఠగమోదక్ పర్యాయపదాలు. ఠగమోదక్ అర్థం. thagamodak paryaya padalu in Telugu. thagamodak paryaya padam.