పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఠకఠాఆ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఠకఠాఆ   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన చిన్న పడవ

ఉదాహరణ : మేము ఠకఠాఆతో నదిని దాటాము.

एक प्रकार की छोटी नाव।

हम लोग ठकठौआ से नदी पार किए।
ठकठाँआ, ठकठौआ

ఠకఠాఆ పర్యాయపదాలు. ఠకఠాఆ అర్థం. thakathaaaa paryaya padalu in Telugu. thakathaaaa paryaya padam.