పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టాంగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

టాంగా   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన రెండు చక్రాల బండి దానికి గుర్రం కట్టబడి ఉంది

ఉదాహరణ : మేమందరం జట్కాబండిపై ఎక్కి గ్రామం వైపు ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం.

పర్యాయపదాలు : గుర్రపు బండి, జట్కా, జట్కాబండి

एक प्रकार की दो पहियों की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोता जाता है।

हम लोगों ने इक्के पर सवार होकर गाँव की ओर प्रस्थान किया।
इक्का, एक्का

A small lightweight carriage. Drawn by a single horse.

buggy, roadster

అర్థం : ఒక రకమైన గుర్రపు బండి

ఉదాహరణ : మేము గుర్రపుబండి ఎక్కి పట్టణ విహారం చేయడానికి బయలుదేరాము.

పర్యాయపదాలు : గుర్రపుబండి

दो पहियों की एक प्रकार की घोड़ा-गाड़ी।

हम ताँगे पर सवार होकर शहर घूमने निकले।
टाँगा, टांगा, ताँगा, तांगा

అర్థం : ఒక రకమైన నాలుగు చక్రాలు కలిగిన గుర్రపు బండి

ఉదాహరణ : మేము సముద్రపు ఒడ్డున జట్కాబండి మీద సవారీ చేశాడు.

పర్యాయపదాలు : గుర్రపుబండి, జట్కాబండి

एक प्रकार की चौपहिया घोड़ागाड़ी।

हमलोग समुद्र किनारे कोच पर सवार होकर घूम रहे थे।
कोच

A carriage pulled by four horses with one driver.

coach, coach-and-four, four-in-hand

టాంగా పర్యాయపదాలు. టాంగా అర్థం. taangaa paryaya padalu in Telugu. taangaa paryaya padam.