ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝూంకారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝూంకారం   విశేషణం

అర్థం : ధ్వనిని ప్రకటించే ఒక రకమైన వాద్యం

ఉదాహరణ : ఆ ఝూంకారం ఒక వాయిద్యం.

विविध प्रकार की ध्वनियाँ या रव प्रकट करनेवाला।

यह पुरूरवा वाद्य है।
पुरूरवा

ఝూంకారం పర్యాయపదాలు. ఝూంకారం అర్థం. jhoonkaaram paryaya padalu in Telugu. jhoonkaaram paryaya padam.