ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝుంకారం చేయు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : తుమ్మెదలు చేసే శబ్దం

ఉదాహరణ : పూలతోటలో తుమ్మెదలు ఝంకరిస్తున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : ఝంకరించు, బుయ్‍మనేశబ్ధంచేయు

भन-भन शब्द करना।

पुष्प वाटिका में भौंरे भनभना रहे हैं।
भनभनाना

Make a buzzing sound.

Bees were buzzing around the hive.
bombilate, bombinate, buzz

అర్థం : జ్ అనే శబ్థం చేయడం

ఉదాహరణ : బెల్లం చుట్టు ఈగలు ఝుంకారం చేస్తున్నాయి

भिनभिन शब्द करना।

गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं।
भिनकना, भिनभिनाना

Make a monotonous low dull sound.

The harmonium was droning on.
drone

ఝుంకారం చేయు పర్యాయపదాలు. ఝుంకారం చేయు అర్థం. jhunkaaram cheyu paryaya padalu in Telugu. jhunkaaram cheyu paryaya padam.