ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝంకరించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝంకరించు   క్రియ

అర్థం : తుమ్మెదలు చేసే శబ్దం

ఉదాహరణ : పూలతోటలో తుమ్మెదలు ఝంకరిస్తున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : ఝుంకారం చేయు, బుయ్‍మనేశబ్ధంచేయు

भन-भन शब्द करना।

पुष्प वाटिका में भौंरे भनभना रहे हैं।
भनभनाना

Make a buzzing sound.

Bees were buzzing around the hive.
bombilate, bombinate, buzz

ఝంకరించు పర్యాయపదాలు. ఝంకరించు అర్థం. jhankarinchu paryaya padalu in Telugu. jhankarinchu paryaya padam.