పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జ్యోత్స్నిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

జ్యోత్స్నిక   నామవాచకం

అర్థం : పౌర్ణమి నాడు వచ్చె వెలుగు

ఉదాహరణ : ఎప్పుడైతే ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తామో, ఆకాశం అంతా నిర్మలంగా వుండి భూమి అంతా వెన్నెలతో నిండివుంది.

పర్యాయపదాలు : అమృతతరంగిణి, కామవల్లభ, కౌముది, చంద్రకాంతి, చంద్రజ్యోత్స్న, చంద్రశాల, చంద్రాతాపం, చంద్రిక, జ్యోత్స్న, నెలవెలుగు, మాలతి, రేయెండ, వెన్నెల

The light of the Moon.

Moonlight is the smuggler's enemy.
The Moon was bright enough to read by.
moon, moonlight, moonshine

జ్యోత్స్నిక పర్యాయపదాలు. జ్యోత్స్నిక అర్థం. jyotsnika paryaya padalu in Telugu. jyotsnika paryaya padam.